Góp ý Liên hệ  
Khoa sản

62 giường( trong đó Phòng đẻ = 10 giường; phòng sơ sinh: 10 giường; Sản 20 giường; Phụ 22 giường)

 - Trưởng khoa:  BSCKI Phan Quang Mác

 - Sản khoa:    BSCKI Phan Quang Mác .

                          BS Doãn Văn Khu

                          BSCKI Trần Xuân Tới

                          BSCKI Nhâm Thị Mượt

                          BSCKII  Hoàng Tiến Nam

                          BS Ninh Thị Thúy 

Phụ khoa:  :   BSCKII Trần Văn Nam 

                          BSCKI Vũ Thị Thành

                          BSCKI Nguyễn Thị Mai

                          BS Phùng Thị Mùi 

  - Nữ HS : 24

  - Điều dưỡng: 04

02273.731.688